Komunikat Nr 9/2020 W sprawie składki członkowskiej na 2021 r.

         Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 317/2020 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 września 2020 roku wysokość składki członkowskiej na PZŁ na rok 2021 wynosi :

Normalna 403 zł.
Ulgowa 223 zł.
Ulgowa 133 zł.

Składkę ulgową w kwocie 223 zł płacą myśliwi, którzy ukończą 70 lat najpóźniej do 31.12.2020r. (tzn. urodzeni PRZED 01.01.1950r.)oraz młodzież ucząca się stacjonarnie, która do 31.12.2020r. nie ukończyła 25 lat (do listy opłat należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, tzn. wydane po 01.09.2020r.).


Składkę ulgową w kwocie 133 zł płacą myśliwi, który ukończą 80 lat najpóźniej do 31.12.2020r. (tzn. urodzeni PRZED 01.01.1940r.).


W ramach składki członkowskiej opłacane jest ubezpieczenie zbiorowe myśliwych w kwocie 43 zł.

Składki na podstawie §8 ust. 9, §124 ust. 4 Statutu PZŁ należy bezwzględnie zebrać w kole i zbiorowo przekazać na konto tutejszego Zarządu. Skuteczność terminowo zebranych składek będzie świadczyła o dyscyplinie organizacyjnej panującej w kole łowieckim.

Równolegle z dokonaniem opłaty należy przesłać imienny wykaz wszystkich członków koła bez względu czy opłacili składkę na 2021 rok, czy też nie.


Zebrane składki należy przekazać na konta Zarządów Okręgowych PZŁ wg. stałego miejsca zamieszkania myśliwych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

Członek Zrzeszenia, niestowarzyszony w kole łowieckim, opłaca składkę w Zarządzie Okręgowym PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania.


Składki za myśliwych zamieszkałych na terenie okręgu jeleniogórskiego należy przekazać na konto tutejszego Zarządu Okręgowego w Santander Bank Nr 63 1090 1926 0000 0005 1400 0642.

Myśliwi, którzy nie dokonają wpłaty w obowiązującym terminie nie powinni być dopuszczeni do polowań oraz pozbawieni odstrzału indywidualnego.

Niezależnie od pow. Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego, będzie wszczynał wobec tych członków, którzy nie wywiązali się z postanowień zawartych w §8 ust. 9, Statutu PZŁ, procedurę opisaną §13 ust. 2 pkt 4 Statutu PZŁ.

Za pełną realizację powyższego odpowiedzialnymi czyni się Zarządy Kół Łowieckich.


Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór.

!!!PRZEKAZAĆ SKARBNIKOWI!!!


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZEKAZYWANIA SKŁADEK PZŁ NA ROK 2021


Zgodnie ze Statutem PZŁ uchwalonym przez XXIV KZD dnia 16.02.2019 r. według § 124 pkt. 6 składka powinna być uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny”, oraz § 24 ust. 3 „Członek Zrzeszenia, należący do więcej niż jednego koła łowieckiego wskazuje właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będzie uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia”.


Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze przypomina, że 31 grudnia to termin wpływu składki do Zarządu Okręgowego, w związku z czym do koła należy ją wpłacić odpowiednio wcześniej, aby wpłata została zarejestrowana w terminie. W związku z powyższym prosimy, aby koła łowieckie rozliczyły się ze składek członkowskich swoich członków z Zarządem Okręgowym do dnia 18 grudnia. Pozwoli to na zachowanie uprawnień do polowania każdego myśliwego.


Przypominamy, że składka PZŁ z OBOWIĄZKOWYM ubezpieczeniem na 2021 r. wynosi:


pełna 403 zł,


ulgowa 50% 223 zł – przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020r. ukończyły 70 rok życia (osoby urodzone w roku 1950 lub wcześniej) i osób uczących się, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie ukończyły 25 lat (urodzone w 1996 roku lub później) – tutaj wymagane zaświadczenie o kontynuacji nauki lub kopia/skan aktualnej legitymacji ucznia/studenta (dołączyć do listy/przesłać mailem). Nie należy przyjmować składki ulgowej od studenta/ucznia bez okazania dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki,


ulgowa 25% 133 zł – przysługuje tym osobom, które do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończyły 80 rok życia (osoby urodzone w roku 1940 lub wcześniej),


członek honorowy PZŁ obowiązany jest uregulować kwotę ubezpieczenia 43 zł


!!! Wypełniających listę prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby:


1. Wpisać wszystkich członków opłacających składkę w kole – alfabetycznie (wg nazwisk) łącznie z numerami PESEL (kolumny 2 i 3). Należy upewnić się, czy myśliwi będący członkami innych kół nie wpłacili składki do innego koła.
2. Nanieść aktualne adresy zamieszkania oraz adresy korespondencyjne członków koła (kolumna 4).
3. Przy nazwiskach członków PZŁ, którzy nie wpłacili składki na rok 2020 pozostawić puste miejsce w kolumnie 6 (NIE pisać brak wpłaty, ani nie stawiać kresek), pole zostanie uzupełnione w przypadku wpłaty myśliwego w późniejszym terminie.
4. W kolumnie 7 (UWAGI) uzupełnić status członków koła – urlopowanych w PZŁ i skreślonych z listy koła w 2020 r. (rezygnacja, zmarł, urlop, przeszedł do innego Koła lub na czł. niezrz., itp.).
5. Składki członkowskie należy wpłacać na konto odpowiednich Zarządów Okręgowych według miejsca stałego zamieszkania członków Koła, np. składkę za myśliwego zamieszkałego w Legnicy przekazujemy do ZO PZŁ Legnica itd.
6. Składki za członków Koła należy opłacać jednym przelewem, lub (jeśli nie ma takiej możliwości ze względów technicznych) rozbić płatność na dwie części dzień po dniu, ale w takich kwotach, które da się podzielić na ilość składek, np. jednego dnia przelać kwotę wszystkich członków płacących składkę pełną, a drugiego za członków ze składką ulgową; lub jednego dnia za 20 osób, a drugiego za resztę.
Proszę nie rozdzielać płatności na np. 5 000 zł (kwota niepodzielna na równe składki) jednego dnia i następnego dnia reszta, ponieważ nie ma fizycznej możliwości wprowadzenia takich kwot do systemu „Łowiectwo w Polsce”, co powoduje poważne nieprawidłowości w księgowaniu i rozbieżności w saldach finansowych myśliwych i kół.
7. Bardzo proszę na końcu listy podać dane osoby, która sporządziła listę wraz z numerem telefonu w razie pytań i niejasności ze strony ZO PZŁ w Jeleniej Górze dot. wypełnionej listy.
8. Lista składek musi być opatrzona pieczęcią Koła i WYRAŹNYM, CZYTELNYM podpisem osoby sporządzającej listę. Prosimy o przekazywanie kopii listy skanem do dnia 18 grudnia, a następnie (najpóźniej do dnia 31 stycznia) o dostarczenie jej oryginału.


Listę należy dostarczyć do Zarządu w 1 egzemplarzu przed dokonaniem płatności. Zgodnie z ustaleniami z Komendą Wojewódzką Policji w Jeleniej Górze nie jest już wymagana kopia listy składek dla KWP. Zarząd Okręgowy przekazuje Komendzie własną listę wszystkich myśliwych opracowaną na podstawie przekazanych list składek kół łowieckich.


W razie jakichkolwiek niepewności i pytań prosimy kontaktować się z panią Katarzyną Deptułą w godzinach pracy biura (pn do pt – 8:00 – 15:00)
tel. 75 75 223 68, e-mail zo.jeleniagora@pzlow.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *