ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

Darz bór!

Niniejszym informuję że w dniu dzisiejszym ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym. Rozporządzenie, które przesyłam w załączeniu, wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia, czyli obowiązuje od 15 października 2018 roku. Proszę o dzielenie się tą informacją z kołami łowieckimi w okręgu.

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym

Na podstawie art. 42ab ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz
z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym;
2) sposób i miejsce rozmieszenia tablic ostrzegawczych o polowaniu zbiorowym.
§ 2. Ustala się wzór tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym, zwanej dalej „tablicą”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 3. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.
2. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy.
3. Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie, znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.
4. Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.
§ 4. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytułowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.
§ 5. 1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego.
2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zdejmuje tablice niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk

http://pzljeleniagora.pl/wp-content/uploads/2018/10/Rozporządzenie-w-sprawie-tablicy-ostrzegawczej-o-polowaniu-zbiorowym.pdf

 

Od 11/10/2018 jest opublikowany wzór tablicy w formacie PDF przygotowany do wydruku w drukarni, znajdziesz go w dziale „DO POBRANIA”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *