VIII Zawody Strzeleckie „Memoriał Tadeusza Rułki”

JÓZEF LICZNER, TOMASZ KOWALCZYK, WOJCIECH KOŁCIO

Organizują:

VIII Zawody Strzeleckie ,Memoriał Tadeusza Rułki”

Zawody Sportowe w Wieloboju Myśliwskim, które odbędą się na nowej strzelnicy myśliwskiej w Dłużynie Dolnej 68B

w dniu  21.07.2018r.

Zawody w strzelaniach myśliwskich są elementem popularyzacji strzelectwa wśród myśliwych okręgu Jeleniogórskiego

 

R E G U L A M I N

1. Celem zawodów jest:

 • Uczczenie pamięci zmarłego kolegi, Tadeusza Rułki.

2.  Zawody zostaną rozegrane w następujących klasyfikacjach:

 • Zespołowej – otwartej (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu na klasę — powszechną bądź mistrzowską).
 • Indywidualnej w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących w klasie powszechnej).
 • Indywidualnej w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę mistrzowską).
 • Indywidualnej w klasie dian.

Zawody są organizowane dla członków Kół macierzystych oraz dla niestowarzyszonych członków Polskiego Związku Łowieckiego. Składy osobowe zespołów w klasie  powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów. Każde Koło  Łowieckie może wystawić więcej niż jedna drużynę.

 3. Program zawodów składa się z 6 konkurencji, w tym 4 śrutowe i 2 kulowe.

Konkurencje śrutowe:

 • Makieta zająca – jedna seria 10 strzałów (przemiennie).
 • Oś myśliwska – 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca, 5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca, 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu, razem 20 rzutków.
 • Krąg myśliwski- 8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów, razem 20 rzutków.
 • Rzutki na przelotach – pełna seria 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów), strzelanych z trzech stanowisk, jako pojedyncze i z trzech stanowisk, jako dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska.

 Konkurencje kulowe;

 • Makieta dzika – jedna seria 10 strzałów (przemiennie).
 • Makieta rogacza – jedna seria 5 strzałów.
 • Makieta lisa – jedna seria 5 strzałów.

4. Przy strzelaniu z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi, natomiast przy strzelaniu z broni myśliwskiej gładkolufowej dopuszcza się strzelanie jedynie z amunicji śrutowej.

5. Do strzelań śrutowych wolno używać: do strzelania do zająca śrutu nr 2 (3,5 mm), a w pozostałych konkurencjach nie grubszy od nr 6 (2,5 mm) (tzn. śrut nr. 6,7,7 112,8.9.10, itd.) z naważką śrutu nieprzekraczającą 36 gramów.

6. Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne. W czasie zawodów wolno zmienić broń. W przypadku awarii broni podczas trwania konkurencji, zawodnik może ją wymienić w ciągu 5 minut.

7. Ocena strzelań przewiduje:

 • Śrutowych, za każdy trafiony cel zdobywa się 5 punktów.
 • Kulowych, ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

8. Klasyfikacja prowadzona będzie:

 • Dla zespołów Kół Łowieckich, w klasie otwartej.
 • Dla pojedynczych strzelców klasy powszechnej i mistrzowskiej.
 • W kategorii Dian.

Przy równej ilości punktów o miejscu decydują kolejno:

 • Lepszy wynik w strzelaniu śrutem.
 • Lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim.
 • Lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej.
 • Lepszy wynik w strzelaniu do zająca.
 • Lepszy wynik w strzelaniu do dzika.

W klasyfikacjach indywidualnych przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje dogrywa „baraż” na konkurencji „krąg” (skeet)

W klasyfikacji indywidualnej „najlepsza kula” przy równej ilości punktów o zwycięstwie decydują kolejno: lepszy wynik na dziku, a następnie: ilość dziesiątek (następnie dziewiątek, itd.) w dziku, ilość dziesiątek (następnie dziewiątek, itd.) w lisie następnie jw. w rogaczu. W przypadku identycznego rozkładu punktów o zwycięstwie w tej klasyfikacji zadecyduje dogrywka baraż na konkurencji dzik. W razie uzyskania w barażu tej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje ilość dziesiątek (następnie dziewiątek, itd.). W razie identycznego rozkładu punktów dogrywkę należy powtórzyć.

W klasyfikacji indywidualnej „najlepszy śrut” przy uzyskaniu równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje kolejno:

 • Lepszy wynik na kręgu.
 • Lepszy wynik na osi.
 • Lepszy wynik na zającu.

W przypadku identycznego rozkładu punktów o zwycięstwie w tej klasyfikacji zadecyduje dogrywka baraż na konkurencji krąg. W razie identycznego rozkładu punktów dogrywkę należy powtórzyć.

9. Nagrody:

 • Zwycięski zespół otrzyma dyplom + puchar.
 • Zespoły drugie i trzecie otrzymują dyplom + puchar.
 • W kl. Mistrzowskiej i powszechnej za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymają dyplomy i puchary.
 • Zawodnicy, którzy uzyskali najlepsze 3 wyniki kulowe i śrutowe otrzymują dyplomy i puchary.
 • W klasie Dian trzy pierwsze miejsca otrzymują dyplom + puchar.
 • Przewiduje się losowanie nagród na zakończenie zawodów.

10. Na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą o broni i amunicji oraz rozporządzenia do niej wydane: także w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz zgodne z aktualną ustawą „prawo łowieckie” i rozporządzenia.

11. Podczas trwania zawodów należy zachować szczególne środki ostrożności, a przede wszystkim:

 • Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń.
 • Ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności.
 • Broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem.
 • Przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych. Napięcie przyspiesznika, może nastąpić tylko po dokładnym rozpoznaniu celu i złożeniu się z lufami zwróconymi w jego kierunku, jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik.
 • Nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie komór nabojowych oraz całkowite rozładowanie broni.
 • Po zakończeniu strzelania na danej osi zawodnik okazuje sędziemu rozładowaną broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuszcza stanowisko strzeleckie.
 • Strzelający jest zobowiązany przerwać strzelanie, jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie, zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania.
 • Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.
 • Zawodnik musi bezwzględnie stosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie na stanowisku.
 • Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniając bezpieczeństwo jej obsługi i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego, czy strzela z broni własnej, czy z broni użyczonej.
 • Przed każdorazowym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować drożność luf (lufy).
 • Podczas strzelań składanie się z broni przed ukazaniem się celu jest niedozwolone.
 • Oddanie strzału przed ukazaniem się celu zaliczane jako chybienie, w przypadku konkurencji śrutowych zawodnik nie ma prawa oddać drugiego strzału.
 • Każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu i głowy.
 • W obrębie osi strzeleckiej obowiązuje zakaz palenia oraz używania telefonów komórkowych.

12. W przypadku mogących się zdarzyć niejasności w czasie strzelania na poszczególnych stanowiskach, w oparciu o prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych, przez PZŁ postanawia się, co następuje:

W przypadku rzutków – rzutek unieważnia się i podaje nowy, jeżeli:

 • Rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a przed oddaniem strzału.
 • Tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty; jeżeli rzutek został przyjęty zalicza się wynik strzału, jednakże strzał w takich warunkach jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zachowane są warunki bezpieczeństwa, a rzutek jest w locie.
 • Rzutek podano przed komendą strzelca lub przed przyjęciem przez niego postawy gotowości.
 • Rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni (krąg).

W przypadku dubletów (kolejność przyjęcia rzutka dowolna) podaje się nowy dublet, jeżeli:

 •  Obydwa rzutki zostaną rozbite jednym strzałem.
 •  Jeden z wyrzucanych rzutków rozerwie się.
 •  Rzutki zderzyły się po wyrzuceniu.

Ponadto, przy strzelaniu dubletów:

 • Zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy.
 • Zamiast pojedynczego podano dublet, podaje się nowy rzutek.
 • Rzutki nie zostały wyrzucone jednocześnie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sekundy). nie dotyczy konkurencji „oś” i „przeloty

W przypadku, jeżeli strzelec strzeli do nieprawidłowo wyrzuconego rzutka wynik strzału zalicza się.

W przypadku makiety zająca – przebieg unieważnia się, jeżeli:

 • Makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku.
 • Makieta ukaże się jak trafiona.
 • Nastąpi zakłócenie ruchu makiety z przyczyn mechanicznych.

W przypadku makiety dzika – przebieg unieważnia się, jeżeli:

 • Makieta ukaże się niewłaściwego kierunku.
 • Nastąpi zakłócenie ruchu makiety z przyczyn mechanicznych.

Strzelanie do makiety ROGACZA i LISA:

 • Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością, podchodzą na stanowiska strzeleckie.
 • Strzelcy, na których przypada kolejność strzelania, stają na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich i oświadczając kolejno „gotów”, oczekują na sygnał do rozpoczęcia strzelania.
 • Każdy strzelec oddaje 5 strzałów ze słupka stałego oraz 5 strzałów z pastorału (o gładkiej powierzchni, końcach niezaostrzonych, długości od 2 do 2,2 m, średnicy od 2,4 do 3 cm). Organizator zapewnia trzech jednakowych pastorałów dla każdego zawodnika w grupie oraz możliwość bezpiecznego odłożenia pastorału przez strzelca, każdorazowo po oddaniu strzału. Podczas strzelania pastorał jest ustawiony prostopadle do podłoża.
 • Podczas strzelania za pomocą pastorału, ani strzelec ani pastorał nie może być oparty o słupek stały. W tym celu organizator wyznacza obszar, w którym pastorał może być oparty wyłącznie o podłoże.
 • Prowadzący strzelanie, po stwierdzeniu gotowości strzelców na stanowiskach, daje komendę „rozpoczynamy strzelanie”, która jest sygnałem do rozpoczęcia strzelania i od tej chwili mierzy się czas jego trwania.
 • Po komendzie prowadzącego strzelanie, strzelcy w przypadku pełnej serii oddają w czasie do 10 minut nie więcej niż po pięć strzałów do makiety rogacza i lisa w podanej kolejności.
 • Po upływie 10 minut od rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje komendę „koniec strzelania”, po której strzelcy obowiązani są natychmiast – niezależnie od tego, czy zdążyli oddać wszystkie strzały, czy też nie – otworzyć i rozładować broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuścić stanowiska strzeleckie.
 • Jeżeli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawidłową pozycję należy przerwać strzelanie, poprawić makietę i kontynuować strzelanie.
 • Po zakończeniu serii strzelania, należy ocenić wartość przestrzelin na makietach i zamocować nowe tarcze.

13. Strzelać wolno tylko po złożeniu się do strzału w postawie stojącej, ze stopami w granicach stanowiska strzeleckiego. Złożenie się do strzału oznacza przyłożenie kolby do ramienia lub tzw. dołka strzeleckiego i skierowanie lufy w stronę celu. Strzelec podczas strzelania dubletu, nie ma obowiązku przerywania składu celem ponownego złożenia się do strzału. Strzelanie odbywa się z wolnej ręki, z tym zastrzeżeniem, że do makiety rogacza i lisa można używać podpórki w postaci słupka stałego i pastorału. Podpórka może służyć wyłącznie do podparcia dłoni podtrzymującej broń.

14. Przed złożeniem się do strzału na stanowisku strzeleckim obowiązuje postawa gotowości, przy której strzelec trzyma broń oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania i w taki sposób aby stopka osady broni znajdowała się na wysokości. Wysokość biodra oznacza się paskiem z materiału koloru jaskrawego na zewnętrznej stronie stroju strzelca, w sposób umożliwiający sędziemu kontrolę prawidłowości postawy gotowości.

15. Na osi myśliwskiej oraz przy strzelaniu do makiet zająca i dzika uruchomienie celów odbywa się po przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie skłonem broni lub sylwetki zaznaczyć swoją gotowość do strzału.

16. Przy strzelaniu śrutem wolno oddać do każdego celu (przy rzutkach również do dubletu) nie więcej niż dwa strzały. Przy strzale do dubletów ocenia się wynik strzału bez względu na kolejność trafienia. Przy strzelaniu kulami wolno oddać nie więcej niż pięć strzałów do jednej makiety. przy czym do ruchomej makiety dzika oddaje się 10 strzałów – po jednym strzale w czasie każdego przebiegu.

17. Strzał uznaje się za celny (skuteczny), jeśli w jego wyniku rzutek zostanie rozbity (rzutek uznaje się za rozbity, jeżeli sędziowie stwierdzą wyraźny odłamek), makieta zająca uwidoczni trafienie albo pocisk pozostawi przestrzelinę w granicach pierścieni na makiecie. Za pierścień trafiony uznaje się pierścień, do którego jest, co najmniej styczna przestrzelina o średnicy pocisku, odpowiedniej do kalibru broni użytej do strzelania.

18. W przypadku stwierdzenia w makiecie rogacza, lisa lub dzika więcej niż pięciu przestrzelin, należy każdorazowo doprowadzić do pięciu przestrzelin, odejmując najlepsze trafienia.

19. Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie odbezpieczenia broni, nie napięcia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawności technicznych, traktuje się i zalicza, jako chybienie.

20. 0d decyzji sędziego prowadzącego strzelanie na danym stanowisku przysługuje uczestnikowi zawodów prawo odwołania się do Kolegium Sędziowskiego,  którego decyzja jest ostateczna.

21. Zawody odbywać się będą w/g harmonogramu podanego przez sędziego głównego przed rozpoczęciem zawodów.

22. Inne zdarzenia nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzygane są zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”.

23. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zgłoszenia swojego udziału w zawodach w terminie nieprzekraczalnym do 21/07/2018r. godzina 09.30.  Opłatę startową w kwocie 120zł od uczestnika będzie można wnieść w dniu zawodów. Zbiórka uczestników zawodów o godz. 09:30 na strzelnicy w Dłużynie Dolnej 68B, a rozpoczęcie strzelań o godz. 10:00.

24. Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem strzelnicy i regulaminem ,.VIII memoriałem Tadeusza Rułki”.

25. Organizatorzy w trakcie zawodów zapewniają posiłek a na zakończenie zapraszają na biesiadę myśliwską .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *