Wyborcze Zebranie Członków Niestowarzyszonych 25.07.2018

Zarząd Okręgowy PZŁ w Jeleniej Górze informuje, że Wyborcze Zebranie Członków Niestowarzyszonych odbędzie się dnia 25.07.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie ZO przy ul. Gałczyńskiego, 13 (parking i wejście od ul. Reja) 58-500 Jelenia Góra.

Porządek obrad Wyborczego Zebrania Członków Niestowarzyszonych:

 • Otwarcie zebrania
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 • Zgłaszanie kandydatów na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów
 • Przerwa na złożenie Oświadczeń Lustracyjnych
 • Wybór komisji skrutacyjnej
 • Wybory delegatów (w głosowaniu tajnym)
 • Ogłoszenie wyników
 • Sprawy różne, wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad

Regulamin obrad wyborczego zebrania członków niestowarzyszonych

 1. Wyborcze zebranie członków niestowarzyszonych stanowią członkowie PZŁ zamieszkali na terenie działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Jeleniej Górze i korzystają w pełni z praw członkowskich.
 2. Osoby wymienione w pkt 1 posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. W zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym, członkowie Zarządu Okręgowego PZŁ oraz zaproszeni goście.
 4. Obowiązkiem każdego uprawnionego do głosowania uczestnika jest stała obecność na sali obrad przez cały czas ich trwania.
 5. Zebranie jest władne dokonywać wyboru delegatów bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków z uwzględnieniem zapisu § 123 ust. 2 Statutu PZŁ.
 6. Wybór delegatów dokonywany jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W pozostałych sprawach głosowanie odbywa się jawnie.
 7. Obradami zebrania kieruje Przewodniczący lub jego zastępca (jeżeli został wybrany).
 8. Przebieg obrad jest protokołowany przez Sekretarza.
 9. Do obowiązków prowadzącego obrady należy:
 • prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym porządkiem i niniejszym regulaminem;
 • kierowanie dyskusją i utrzymywanie dyscypliny obrad;
 • zarządzanie głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad.
 1. Dla przeprowadzenia wyboru delegatów zebranie powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną.
 2. W skład komisji skrutacyjnej mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
 • sporządzenie listy kandydatów na delegatów,
 • odebranie od kandydatów zgody na kandydowanie /zgoda może być udzielona także na piśmie/,
 • sporządzenie kart do głosowania,
 • przeprowadzenie wyborów,
 • obliczenie wyników głosowania,
 • sporządzenie ze wykonanych czynności protokołu i przekazanie go przewodniczącemu zgromadzenia.
 1. Kandydatury na delegatów zgłaszane są z sali i po uzyskaniu zgody na kandydowanie, umieszczane na liście w kolejności alfabetycznej, przy czym zgłaszający kandydaturę obowiązany jest do zwięzłej jej prezentacji.
 2. Po zakończeniu wystąpień Przewodniczący zarządza głosowanie.
 3. W trakcie obrad Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń (wystąpienia max 3 minutowe). Zgłoszenie do głosu następuje poprzez złożenie przewodniczącemu kartki z imieniem i nazwiskiem chętnego do udziału w dyskusji.
 4. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje wyniki wyborów.
 5. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka obrady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *