Wytyczne Głównego Inspektoriatu Weterynaryjnego odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przy ASF

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek od dzików do badań laboratoryjnych w kierunku ASF na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożenia:

 1. Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.
 2. Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”.
 3. Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po oględzinach i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji.
 4. Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale.
 5. Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu.
 6. Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku.
 7. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.
 8. Na obszarze ochronnym oraz na obszarach nie objętych restrykcjami dopuszcza się patroszenie na łowisku przy czym zaleca się zachowanie powyższych zasad bioasekuracji.

Zachowanie zasad bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożeniem z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania odstrzelonych dzików:

 1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi.
 2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji.
 3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików.
 4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału.

Wymagania dla punktów przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zlokalizowanych na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF:

 1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.
 2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni.
 3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni.
 4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii.
 5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji.
 6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej.

Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek bo badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików:

 1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.
 2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.
 3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a nastąpienie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.

Główny Inspektorat Weterynarii Tel. 22 623 20 88

Mięso dzików odstrzelonych poza obszarami (w strefie białej)

Poza strefami (strefa biała) obowiązują:

 • odstrzały sanitarne dzików,
 • badanie wszystkich padłych dzików,
 • utylizowanie padłych dzików,
 • zgłaszanie podejrzenia choroby zakaźnej w tym ASF
 • badanie na włośnie

Obowiązują zasady gospodarki łowieckiej, w tym bioasekuracja

Mięso dzików odstrzelonych w strefie ochronnej (żółtej)

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym jest niezwłocznie dostarczany wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze:

 • do punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny,
 • lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.

Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry dzików odstrzelonych mogą opuścić ww. obiekty, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF, dla wszystkich sztuk znajdujących się w danym obiekcie (w przypadku chociaż jednego wyniku stwierdzającego ASF wszystkie tusze wraz z narządami kierowane są do utylizacji)

Dozwolone jest wysyłanie poza obszar odstrzału, na terenie Polski mięsa dzików i produktów z niego wytworzonych, odstrzelonych na obszarze ochronnym (część I) – po uzyskaniu wyniku ujemnego na ASF

Zasady obowiązujące w strefie żółtej podczas polowania:

• możliwość wykonywania polowań na dziki i inną zwierzynę,

• wskazane wyznaczenie chłodni na ternie strefy żółtej z podziałem na chłodnie do magazynowania dzików (podlegają blokadom) oraz zwierzyny płowej (nie podlega blokadom),

• konieczność przedstawienia do badania tuszy dzika i narogów (oznakowanych tożsamym identyfikatorem – znacznikiem),

• konieczność zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii odstrzelonych lub magazynowanych w strefie żółtej dzików w celu pobrania prób do badań w kierunku ASF – plombowanie chłodni do czasu uzyskania wyników ujemnych wszystkich sztuk zmagazynowanych w danej chłodni,

• po otrzymaniu ujemnych wyników mięso może zostać wprowadzone do obrotu (specjalne oznakowanie) lub zagospodarowane na użytek własny,

• możliwość utylizacji zwłok dzików po przeprowadzonym próbkobraniu,

• przy stwierdzeniu dodatniego wyniku badania w kierunku ASF wszystkie tusze zlokalizowane w obrębie chłodni poddaje się utylizacji z nakazu PLW,

• obowiązuje bioasekuracja w łowisku !!

W strefie czerwonej obowiązuje cisza w łowiskach oraz zakaz wstępu do lasów!

 • przeszukiwania stref w celu usunięcia ze środowiska wszystkich dzików padłych
 • przeszukiwania organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • przed przekazaniem padłego dzika do utylizacji pobierana jest próbka do badania w kierunku ASF
 • możliwe grodzenie stref po przeprowadzeniu analizy

Darz bór!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *